IMPJANTI I TE UJËRAVE TE ZEZA

PROJECT DETAILS

 

  • Produkti:  Norphen vasche.
  • Kantieri:  Trajtimi i vaskave me rezinë kundër acideve organikë.
  • Vendodhja: Shirok, Shkoder
  • Punime: Stukimi i sipërfaqes, larja me presion, aplikim ”primary epoxid”, dhe aplikim dy duar rifinitura rezine ”norphen vasche”
  • Investitor:  K.F.V. Contractor, Albstar shpk
  • Viti:  2013
  • Sipërfaqja: 900m2
  • Produktet e perdorura:Grove Rasante, Proof Mate FD, Norphen Fondo SL, Nophen Vasche.